Zásady ochrany osobních údajů

Vaše Osobní údaje zpracováváme pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

Plnění smlouvy (tedy naší dohody o tom, že Vám poskytneme služby holičství TONY ADAM'S a s nimi spojeného poradenství.

Osobní údaje o Vás nezpřístupňujeme a nepředáváme v souvislosti s poskytovanými službami třetím osobám a to v žádném rozsahu.

Vaše osobní údaje nejsou a nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, kdy Vám poskytujeme naše služby respektive po dobu, kdy je využíváte nebo po dobu nezbytnou k plnění naší archivačních povinností, podle platných právních předpisů,
nejdéle však 7 let od ukončení poskytování Vám našich služeb.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů (Nařízením) máte tato práva, která tímto berete na vědomí:

a) PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u TONYADAMS s.r.o., což znamená, že nás můžete kdykoliv požádat o potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

b) PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že nás můžete požádat o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

c) PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že musíme vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas (byly-li údaje poskytnuty na jeho základě) a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

d) PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) již Osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování,
můžeme mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

e) PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste nám poskytli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, abychom tyto údaje předali jinému správci.

f) PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u TONYADAMS s.r.o. podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Osobní údaje dále nezpracováváme, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy
nebo právy a svobodami.

g) PRÁVO PODAT STÍŽNOST proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

Veškerá svá práva, stanovená předchozími ustanoveními můžete uplatnit u TONYADAMS s.r.o. buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu našeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese barber@tonyadams.cz.

Poskytnutí Osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění služeb pro Vás, případně jejich poskytnutí vyžadují pro naplnění účelu právní předpisy. Důsledkem neposkytnutí údajů může být to, že Vám nebudeme moci poskytnout dané služby.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

V případě, že budeme užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně Vám poskytneme informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

Tento dokument obsahující informace nabývá účinnosti ode dne 25.5.2018.